FORMAND


Lasse O Olsen

Tlf. 6068-5671


E-mail: SKFIF1924@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Allan Petersen

Bestyrelsesmedlem Maja Kjær

Bestyrelsesmedlem

Thomas Andersen

Bestyrelsesmedlem
Ken Arildslund

KASSERER


Karsten "Effe" Jespersen

Tlf.


E-mail: SKFIF_Kasserer

Bestyrelsesmedlem Nazin Gürkan

VEDTÆGTER for SKFIF Fodbold.

Senest opdateret 16 marts 2022.

 

 

Vedtægter for fodboldafdelingen i Skt. Klemens/ Fangel Idrætsforening. (SKFIF Fodbold)

 

 

Navn og formål:

 

 • 1.

Afdelingens (foreningens) navn er Skt. Klemens/ Fangel IF. Hjemsted er henholdsvis Skt. Klemenshallen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, samt Langekærvej 10B, 5260 Odense S. Foreningens adresse er den til enhver tid fungerende kasserers. Hjemstedskommune er Odense.

 

 • 2.

Foreningens formål er at spille fodbold og at afvikle aktiviteter i forbindelse hermed. Foreningen lægger særlig vægt på at give børn og unge mulighed for gennem aktiv og fair deltagelse i fodbold, at udvikle færdigheder i denne idræt, samt mulighed for kammeratligt samvær med jævnaldrende i fritiden.
Desuden kan foreningen afholde selskabelige sammenkomster med relation til aktiviteterne og dens medlemmer.

Det er vigtigt for foreningen at være social og skabe sammenhold i klub og lokalområde.

 

 

Medlemmer, kontingenter, kasserer og regnskabsperiode:

 

 • 3.

Foreningen optager såvel aktive, som passive medlemmer. Kontingenternes størrelse fastsættes på den årlige, ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. For aktive medlemmer kan der for forskellige aldersgruppers fastsættes forskellig kontingentstørrelse. For passive medlemmer fastsættes en fast kontingentstørrelse. Bestyrelsen afgør om kontingentet for de forskellige medlemsgrupper opkræves halv- eller helårligt.

 • 3, stk. 2.

Alle kontingentopkrævninger foretages via fast kontingentkørsel, som medlemmerne forpligter sig til at tilmelde sig. Kontingentet opkræves d. 1/3 og d. 1/8.

 • 3, stk. 3.

Medlemskab opnås via indmeldelse på hjemmesiden www.SKFIF.dk. Ved indmeldelse oplyses navn (og for umyndige tillige navn på en forælder eller værge), køn, fysisk adresse, fødselsdato og e-mailadresse.

 • 3, stk. 4.

Et lukket hold har nedsat kontingent i de første to år i klubben, fastsat efter § 3. Alle omkostninger til tøj og bolde, påhviler det lukkede hold de første to år. Der SKAL spilles med klubbens tøjmærke, logo og farver. Et lukket hold skal stadig stille spillere til et højere rangerende klubhold efter gældende regler i DBU. Evt. bøder af DBU/ DFU eller tredje part, betales af det lukkede hold i de første to år.

 • 3, stk. 5.
  Udmeldelse af foreningen kan kun ske via hjemmesiden www.SKFIF.dk.

     * 4.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 • 4, stk. 2.

Kassereren fører regnskab med foreningens indtægter og udgifter – herunder indtægter, der stammer fra en eventuel støtteforening. Der skal til hver en tid foreligge en kassebog. Kassereren har ansvaret for opkrævning af kontingenter og medlemsregistrering, samt indberetninger af medlemstal til FBU, DIF mv.
Kassereren har ansvaret for ansøgning af aktivitetstilskud.

 • 4, stk. 3.

Kassereren forstår den daglige drift af klubbens økonomi, ud fra beslutninger og vedtagelser foretaget af bestyrelsen og generalforsamling. Der kan ikke foretages økonomiske dispositioner uden ovennævnte hjemmel.

 

 

Bestyrelsen:

 

 • 5.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5, 6 eller 7 medlemmer – afhængigt af, hvor mange valgbare, der på generalforsamlingen ønsker valg. Valgbare til bestyrelsen er foreningens myndige, aktive medlemmer, passive medlemmer og forældre til umyndige medlemmer.

 • 5, stk. 2.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og suppleanter for 1 år ad gangen til generalforsamlingen. Formanden vælges i LIGE år og kassereren i ULIGE år. Det gælder også forældrevalgte medlemmer, selv om de pågældendes børn udmelder sig i løbet af valgperioden. Valgte bestyrelsesmedlemmer fritages for at betale kontingent i den periode de er valgt.

 • 5, stk. 3.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i sin valgperiode, indtræder den suppleant, der på generalforsamlingen er valgt med det højeste stemmetal blandt suppleanterne.

 • 5, stk. 4.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en sekretær og eventuelle andre funktioner efter bestyrelsens eget skøn. Bestyrelsen afgør desuden, om der blandt dens medlemmer skal udpeges eventuelle kontaktpersoner. Personer der ikke er medlem af bestyrelsen, kan efter bestyrelsens ønske deltage ad hoc i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 • 5, stk. 5.

Bestyrelsen kan uddelegere afgrænsede opgaver til udvalg eller enkeltpersoner, der er direkte ansvarlige over for bestyrelsen.

 • 5, stk. 6.

Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens kiosksalg på Fangel Stadion, men kan overdrage driften til den af politiet godkendte bestyrer – eventuelt mod betaling (sponsorat).

     * 5, stk. 7.

Bestyrelsesmøder afholdes efter en plan, der vedtages i bestyrelsen. Formanden leder møderne. Formanden er berettiget til at handle i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så tilfælde forelægge sagen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 • 5, stk. 8.

I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger, er formandens stemme udslagsgivende.

 • 5, stk. 9.

Bestyrelsen forvalter foreningens midler. Kapitalen anbringes i bank eller sparekasse.
§ 5, stk. 10.
Foreningens formand og kasserer er, i fællesskab, tegningsberettiget på klubbens vegne, medmindre andet er anført og/eller vedtaget.

 

 

Støtteforening:

 

 • 6.

Bestyrelsen kan oprette en støtteforening, hvis formål er at sikre økonomisk støtte – herunder sponsorater – til fordel for gennemførelse af foreningens aktiviteter.

 • 6, stk. 2.

Støtteforeningens formand kan deltage i foreningens (fodboldafdelingens) bestyrelsesmøder.
Vedkommende har ikke stemmeret på møderne.

 • 6, stk. 3.

Støtteforeningens indtægter og udgifter indgår som særskilte poster i foreningens (fodboldafdelingen) regnskab og dens kapital som en særskilt post i foreningens formue.

 

 

Revision:

 

 • 7.

Foreningens generalforsamlingsvalgte revisor reviderer såvel foreningens (fodbolsafdelingens) regnskab, samt en eventuel støtteforenings regnskab. Revisoren skal revidere foreningens regnskab mindst 1 gang årligt, så det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling jfr. § 8, og der skal foreligge bilag for alle poster.

 • 7, stk. 2.

Revisoren og suppleant for revisoren kan vælges blandt fodboldafdelingens aktive og passive medlemmer og blandt forældre til umyndige medlemmer. Valg gælder for 1 år.

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling:

 

 • 8.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling hvert år til afholdelse inden udgangen af 1.kvartal.

 

 • 8, stk. 2.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Desuden indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer

skriftligt fremsætter begrundet anmodning herom. Det påhviler herefter bestyrelsen at indkalde til generalforsamling senest 2 uger efter anmodningens modtagelse, jfr. § 8, stk. 3.

 • 8, stk. 3.

Ordinær generalforsamling indkaldes med dagsorden med et varsel på mindst 4 uger. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med dagsorden med et varsel på mindst 2 uger.

 

 • 9.

Indkaldelse sker ved kundgørelse på klubbens hjemmeside (www.SKFIF.dk), i de respektive facebookgrupper, samt ved udsendelse af e-mail til medlemmerne. Indkaldelse kan efter bestyrelsens skøn endvidere annonceres ved opslag i lokale butikker, ved skolen, foreningens klubhus og lokale aviser.

 

 • 10.

Forslag, der af stemmeberettigede medlemmer eller af forældre til umyndige medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

 • 10, stk. 2.

Adgang til generalforsamlinger og valgbarhed har alle medlemmer, passive medlemmer og forældre til umyndige medlemmer under forudsætning af, at de pågældende ikke er i restance med betaling af kontingent. Stemmeret på generalforsamlinger har aktive medlemmer, passive medlemmer, og forældre og værger til umyndige medlemmer med en stemme for hvert umyndigt medlem (barn). Trænere, holdledere og medlemmer af støtteforening har alene møderet og taleret.

 • 10, stk. 3.

Alle forslag – herunder om vedtægtsændringer – kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

 

 • 11.

Generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset antallet af fremmødte.

 

 • 12.

Ingen kan stemme ved fuldmagt.

 

 

 

 • 13.

Den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent

 1. Beretning:
 2. a) Formanden beretning
 3. b) evt. beretning fra ungdoms kontakt.
 4. c) evt. beretning fra seniorkontakt.
 5. d) evt. beretning fra oldboys kontakt.
 6. e) evt. beretning fra formanden for støtteforening.
 7. Kassererens aflæggelse af regnskab.
 8. Bestyrelsens forslag til budget. Herunder forslag til kontingenter, jfr. § 3, stk. 1.
 9. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og så vidt muligt en eller to suppleanter, jfr. § 5.
 11. Valg af revisor og af en suppleant for revisor.
 12. Fremtidigt arbejde.
 13. Eventuelt.

Pkt. 2b, c, d og e kan efter bestyrelsens skøn udelades.

 

 

Eksklusion:

 

 • 14.

Modarbejder et medlem foreningen eller dens vedtægter eller udviser usømmelig eller usportslig adfærd, kan bestyrelsen idømme karantæne eller udelukke vedkommende indtil førstkommende generalforsamling, på hvilket medlemmet kan indstilles til eksklusion, som dog kun kan finde sted når flertallet af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Der skal gives medlemmet ret til at overvære generalforsamlingen, men uden stemmeret.

 

 

Æresmedlem:

 

 • 15.

Til æresmedlem kan SKFIFs bestyrelse udnævne personer, som i en årrække (min. 15 år), har udført et særdeles godt stykke arbejde indenfor SKFIFs bestyrelse, udvalg m.v.
Æresmedlemskabet er livslangt (se dog § 14) Æresmedlemmet har stemmeret på årsmødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingens (foreningens) ophør:

 

 • 16.

Afdelingens (foreningens) ophør forudsætter vedtagelse heraf på en ordinær generalforsamling med flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af vedtagelse påhviler det bestyrelsen inden udgangen af den følgende kalendermåned at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der ikke kan afholdes samme dag. Vedtagelsen om ophør skal for at opnå gyldighed bekræftes på den ekstraordinære generalforsamling. På denne skal mindst 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for beslutningen om ophør.

 • 16, stk. 2.

Afdelingens (foreningens) aktiver overdrages i så fald til hovedafdelingen i Skt. Klemens Idrætsforening til anvendelse i frivilligt idræts- og ungdomsarbejde. Hvis hovedafdelingen er ophørt med sit virke, træffer den ekstraordinære generalforsamling afgørelse om anden anvendelse af aktiverne – så vidt muligt til fordel for ungdomsarbejdet i Skt. Klemens og/ eller Fangel.

 

 

Vedtaget på generalforsamling d. 16.03  2022.________________________________                       ____________________________________
Lasse Olsen                                                                    Jette Andersen                                        

Formand                                                                         Kasserer

 

 

 

________________________________                       ____________________________________

Brian Floridon                                                                Allan Petersen

Bestyrelsesmedlem                                                       Bestyrelsesmedlem

 

 

 

________________________________                       ____________________________________

Bjarne Simonsen                                                            Maja Kjær

Bestyrelsesmedlem                                                       Bestyrelsesmedlem 

___________________________________

Ken Isildur Arildslund

Bestyrelsesmedlem